เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

1. ความต้องการด้านร่างกาย ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
2. ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ ความต้องการสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ความต้องการด้านความบันเทิงและความสะดวกสบาย

1. การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ของคนเราขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ ดังนี้
1. รายได้ รายได้ของผู้บริโภคจะแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการเลือกซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกันด้วย
2. ราคา ถ้าสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ goodhealthword.comจะทำให้คนเลือกซื้อมากกว่าสินค้าราคาเดียวกันแต่ไม่มีคุณภาพ
3. รสนิยม หรือความชอบส่วนบุคคล เช่น คนภาคอีสานนิยมกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า ดังนั้นการทำนาในภาคอีสานก็จะปลูกข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่
4. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตควรพิจารณา เช่น ชาวมุสลิมไม่บริโภคเนื้อหมู

2. หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ เราควรปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้
1. พิจารณางบประมาณ การเลือกซื้อสินค้าควรสำรองงบประมาณว่ามีเท่าใดเพียงพอต่อการซื้อสินค้าหรือไม่ ถ้าสินค้ามีราคาแพงให้เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก
แต่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกันได้
2. ความจำเป็นในการซื้อ พิจารณาว่าสินค้าที่จะซื้อมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าเป็นสำคัญ
3. สำรวจราคาของสินค้า ก่อนซื้อสินค้า ควรเปรียบเทียบราคาของสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันจากร้านค้าหลาย ๆ แห่ง ว่าร้านใดจำหน่ายสินค้าที่ราคาถูกกว่ากัน
4. คุณภาพของสินค้า ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสินค้าว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ
5. การให้บริการ ควรคำนึงถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายว่ามีหรือไม่และเป็นอย่าไรบ้าง
6. ระยะเวลาในการซื้อสินค้า ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีตามฤดูกาล เพราะจะได้สินค้าที่มีราคาถูก เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น
7. พิจารณาคำแนะนำและฉลากของสินค้า ก่อนเลือกซื้อสินค้าควรพิจารณาคำแนะนำและฉลากของสินค้า โดยสังเกตจากประโยชน์ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซิ้อสินค้าชนิดนั้น