ฉลาดซื้อ  ฉลาดใช้
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

 

สินค้าและบริการต่าง ๆ ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายอย่าง  และมีลักษณะแตกต่างตามความต้องการของคนเรา  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเรา  แบ่งได้ 2 ลักษณะ  ดังนี้
1.  ความต้องการด้านร่างกาย  ได้แก่  อาหาร  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย
2.  ความต้องการด้านจิตใจ  ได้แก่  ความต้องการสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น  ความต้องการด้านความบันเทิงและความสะดวกสบาย

     1.  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ของคนเราขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ  ดังนี้
1.  รายได้  รายได้ของผู้บริโภคจะแตกต่างกัน  ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการเลือกซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกันด้วย
2.  ราคา  ถ้าสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ  จะทำให้คนเลือกซื้อมากกว่าสินค้าราคาเดียวกันแต่ไม่มีคุณภาพ
3.  รสนิยม  หรือความชอบส่วนบุคคล  เช่น  คนภาคอีสานนิยมกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า  ดังนั้นการทำนาในภาคอีสานก็จะปลูกข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่
4.  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเชื่อ  เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตควรพิจารณา  เช่น  ชาวมุสลิมไม่บริโภคเนื้อหมู

     2.  หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ  เราควรปฏิบัติตามหลักการ  ดังนี้
1.  พิจารณางบประมาณ  การเลือกซื้อสินค้าควรสำรองงบประมาณว่ามีเท่าใดเพียงพอต่อการซื้อสินค้าหรือไม่  ถ้าสินค้ามีราคาแพงให้เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก  แต่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกันได้
2.  ความจำเป็นในการซื้อ  พิจารณาว่าสินค้าที่จะซื้อมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด  และควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าเป็นสำคัญ
3.  สำรวจราคาของสินค้า  ก่อนซื้อสินค้า  ควรเปรียบเทียบราคาของสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันจากร้านค้าหลาย ๆ แห่ง  ว่าร้านใดจำหน่ายสินค้าที่ราคาถูกกว่ากัน
4.  คุณภาพของสินค้า  ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสินค้าว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร  เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ
5.  การให้บริการ  ควรคำนึงถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายว่ามีหรือไม่และเป็นอย่าไรบ้าง
6.  ระยะเวลาในการซื้อสินค้า  ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีตามฤดูกาล  เพราะจะได้สินค้าที่มีราคาถูก  เช่น  ผัก  ผลไม้  เป็นต้น
7.  พิจารณาคำแนะนำและฉลากของสินค้า  ก่อนเลือกซื้อสินค้าควรพิจารณาคำแนะนำและฉลากของสินค้า  โดยสังเกตจากประโยชน์ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซิ้อสินค้าชนิดนั้น