เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

ธุรกิจขายตรงกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีรูปแบบของการใช้ชีวิตแตกต่างอย่างมากกับผู้บริโภคยุคก่อน เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับกลุ่มผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

มีพฤติกรรมของการหาข้อมูล ก่อนการเลือกซื้อ การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้ากับผู้ที่เคยใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ เน้นความสะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญ สินค้านั้นจะต้องมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาจะสูงก็ได้แต่นั่นหมายความว่าคุณภาพของสินค้าจะสูงตามไป ด้วยเช่นกัน และแน่นอนสินค้าของระบบธุรกิจขายตรงเองก็มีความพยายามอย่างยิ่งสำหรับการให้ผู้บริโภคยอมรับสินค้าของธุรกิจขายตรง

โดยเน้นพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว goodhealthword.com โดยเฉพาะ สินค้าประเภทเครื่องสำอางที่ผู้บริโภค ให้การยอมรับมากขึ้นในระดับตลาดกลางและตลาดบน บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลกับผู้บริโภคจำนวน 200 ตัวอย่างเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับแนวคิดของผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างการเลือกซื้อสินค้าในระบบธุรกิจขายตรงและระบบการจำหน่าย สินค้าทั่วไป

โดยกลุ่มผู้บริโภคที่ทำการสำรวจเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย คิดเป็น 39.6% และ เพศหญิง คิดเป็น 60.2% โดยอายุเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็น 28.7% อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็น 31.0% และ อายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็น 40.4% รายได้ ของผู้บริโภคที่ทำการสำรวจอยู่ในช่วงรายได้ประมาณ 20,000 บาท คิดเป็น 7.0% และรายได้อยู่ในช่วง 8,000 บาท, 10,000 บาท และ 40,000 บาท คิดเป็น 6.4% ในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งผู้บริโภคมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน และมีสถานภาพโสดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ