การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หลักการและวิธีการเลือกบริโภค

ก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ

ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าgoodhealthword.com ควรให้ความสำคัญในเรื่องของฉลากสินค้า และการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ก่อนซื้อสินค้าควรอ่านฉลากทุกครั้ง

1. ผู้บริโภคต้องตรวจฉลากสินค้า ฉลากสินค้าอย่างน้อยต้องระบุข้อความดังนี้

ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สถานที่ตั้งของผู้ผลิต

แสดงปริมาณ หรือน้ำหนักของสินค้า

แสดงวิธีใช้

คำเตือน / ข้อแนะนำในการใช้สินค้า

วัน เดือน ปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ

ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท

2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

3 . ศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสินค้า

4. ผู้บริโภคอาจร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและปริมาณของสินค้าว่าตรงตามที่ระบุหรือไม่

5. ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณา อย่าตัดสินใจซื้อเพราะคำโฆษณาต้องตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ