ฉลาดซื้อ  ฉลาดใช้

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

  สินค้าและบริการต่าง ๆ ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายอย่าง  และมีลักษณะแตกต่างตามความต้องการของคนเรา  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเรา  แบ่งได้ 2 ลักษณะ  ดังนี้ 1.  ความต้องการด้านร่างกาย  ได้แก่  อาหาร  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู…อ่านต่อ